TNO

  
TNO verbindt mensen en kennis

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Doelgericht innoveren, met het oog op morgen, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.

Voor bedrijfsleven en overheid
We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Als ‘kennisintermediairs’ adviseren we onze klanten bovendien bij het vinden van optimale oplossingen, exact toegesneden op hún vraag.

Research draait om resultaat
Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en proces-innovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

TNO Thema's
Focus en massa zijn kritische succesfactoren. TNO zet in op 5 onderling nauw verbonden thema’s die elk een prominente plaats hebben in de nationale en Europese innovatie-agenda.

Industrie
Gezond leven
Defensie en Veiligheid
Energie
Leefomgeving 

Tussen de vijf thema’s bestaat een sterke onderlinge samenhang. Zo zijn duurzaamheid en concurrentiekracht belangrijke “drivers” die in elk thema hun specifieke invulling krijgen. 

Op elk van de thema’s heeft TNO - op onderdelen - nu al een erkende en internationaal onderscheidende positie. In nauwe afstemming en samenwerking met de andere betrokken spelers in de kennisinfrastructuur zal deze positie de komende jaren selectief worden uitgebouwd.

Lees meer over TNO